Regulamin

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU
Niniejsze Ogólne Warunki Wynajmu Samochodu określają warunki oddania samochodu do używania Najemcy przez Wynajmującego – wypożyczalnię samochodów Carsproject, której właścicielem jest firma SEAPROJECT Sp. z o.o. (NIP: 5882423187)
§ 1
Najemca oświadcza, że:
1. Podane przez niego dane są zgodne z prawdą,
2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
3. Posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie samochodem, w szczególności, że nie jest pozbawiony mocą orzeczenia kompetentnego organu lub sądu prawa kierowania pojazdem mechanicznym,
4. nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go uprawnienia do kierowania samochodem.
§ 2
1. Wynajmujący oddaje Najemcy wraz z samochodem (zamiennie również: „pojazdem”) opisanym w umowie najmu: kluczyki oraz na życzenie najemcy dowód rejestracyjny lub jego kopię, potwierdzenie aktualnie zawartej polisy ubezpieczenia OC oraz Assistance.
2. Wynajmujący oświadcza, iż samochód jest w pełni sprawny technicznie z prawidłowym poziomem płynów eksploatacyjnych oraz posiada koło zapasowe albo zestaw naprawczy, zestaw narzędzi, radio, jest zatankowany w ilości wskazanej w umowie najmu pojazdu oraz zaopatrzony w odpowiednie do pory roku ogumienie.
§ 3
Strony zgodnie oświadczają, iż:
1. Samochód może być kierowany przez osobę wymienioną w umowie najmu pojazdu jako Najemca/Kierowca lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Najemcę na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność, w tym za ewentualnie powstałe szkody w pojeździe, Najemcy (łącznie zwani „kierującymi samochodem”). Najemca zobowiązuje się własnymi siłami oraz na własny koszt prowadzić rejestr osób, które upoważnił do prowadzenia pojazdu objętego umową najmu z Wynajmującym, który obejmuje wszystkie dane kierowcy, które zgodnie z prawem są konieczne do jego identyfikacji. Rejestr ten musi zostać udostępniony Wynajmującemu na jego wniosek.
2. Zgody pisemnej Wynajmującego wymagają wszystkie zmiany i ulepszenia samochodu.
3. Kierującym samochodem może być wyłącznie osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty lub paszport oraz od co najmniej dwóch lat posiada ważne i honorowane prawo jazdy.
4. Wynajętego samochodu nie wolno przemieszczać poza granice Rzeczpospolitej Polskiej bez pisemnej zgody Wynajmującego.
5. Najemca ma obowiązek korzystać z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z zaleceniami producenta znajdującymi się w instrukcji obsługi pojazdu i utrzymania samochodu w czystości. W szczególności zabrania się:
a) holowania innych pojazdów;
b) przekraczania dopuszczalnej ładowności;
c) palenia w samochodzie;
d) dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem;
e) używania samochodu w wyścigach, rajdach, zawodach, kampaniach wyborczych;
f) używania samochodu do nauki jazdy;
g) przewożenia substancji i rzeczy, które z powodu swojego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić Wynajmującego na stratę czasu i należności zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty;
h) oklejania pojazdów materiałami reklamowymi lub informacyjnymi bez zgody Wynajmującego;
i) przewożenia zwierząt.
W przypadku naruszenia postanowień ust. 5 powyżej Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1.000 zł netto za każde naruszenie (lub zniszczenie w przypadku palenia w samochodzie), przy czym zapłata kary umownej nie pozbawia Wynajmującego prawa do żądania od Najemcy naprawienia szkody powstałej na skutek powołanego wyżej naruszenia, przewyższającej jej wysokość. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w pkt. d) ust. 5 powyżej Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości tego pojazdu spowodowaną przeróbkami.
§ 4 (Czynsz najmu, kaucja pieniężna, opłaty, zabezpieczenie)
1. Najemca, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu z góry, w uzgodnionej w umowie najmu pojazdu wysokości, za każdą rozpoczętą dobę w okresie wskazanym w umowie najmu pojazdu.
2. W przypadku umowy najmu pojazdu zawartej na okres powyżej jednego miesiąca, Najemca płacić będzie Wynajmującemu uzgodniony w umowie miesięczny czynsz najmu z góry, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy najmu pojazdu za dni miesiąca, w którym pojazd został wynajęty, a następnie za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc, za wszystkie dni tego miesiąca, do 10 dnia miesiąca.
Osoby upoważnione do przyjmowania płatności w gotówce:
- Artur Nastkiewicz
- Marcin Wyciszkiewicz
- Maciej Nastkiewicz
3. W przypadku opóźnienia Najemcy w płatności określonego w umowie najmu pojazdu czynszu najmu, Wynajmujący będzie uprawiony do przesłania Najemcy, na jego adres zamieszkania / siedziby lub elektronicznie na wskazany w umowie najmu pojazdu adres e-mail Najemcy, za każdy tydzień opóźnienia w płatności, wezwania do zapłaty oraz do naliczenia Najemcy z tego tytułu opłaty administracyjnej kolejno za pierwsze wezwanie do zapłaty 99 zł netto, za kolejne i następne 499 zł netto.
4. Uzgodniona w umowie wysokość czynszu zostanie powiększona o należny podatek VAT.
5. Wynajmujący uprawiony jest wystawiać Najemcy faktury VAT w formie elektronicznej bez podpisu, a za datę ich doręczenia uznaje się dzień przesłania faktury VAT Najemcy na adres e-mail wskazany w komparycji umowy najmu pojazdu.
6. W dniu zawarcia umowy najmu pojazdu Najemca wpłaci Wynajmującemu również kaucję pieniężną w wysokości wskazanej w umowie, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej. Kaucja jest zabezpieczeniem roszczeń Wynajmującego, w tym z tytułu czynszu najmu lub pogorszenia przedmiotu najmu. Jeżeli Najemca opóźni się z zapłatą czynszu lub innych określonych w umowie należności, Wynajmujący może potrącić z kaucji zaległą kwotę wraz z odsetkami za opóźnienie w wysokości ustawowej.
7. W przypadku, gdy Najemcą lub osobą kierującą samochodem jest osoba, która nie ukończyła 25 lat, w dniu zawarcia umowy najmu pojazdu Najemca jest zobowiązany wpłacić Wynajmującemu kaucję pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość czynszu za cały określony w umowie okres najmu pojazdu.
8. Wysokość zastrzeżonej w umowie najmu pojazdu i wpłaconej przez Najemcę kaucji pieniężnej nie może być niższa niż:
a) w przypadku najmu krótkoterminowego równowartość czynszu za cały określony w umowie okres najmu pojazdu;
b) w przypadku najmu średnioterminowego równowartość czynszu za 30 dni najmu pojazdu;
c) w przypadku najmu długoterminowego równowartość czynszu najmu za 30 dni najmu pojazdu.
9. W przypadku określonym w ust. 6 powyżej Najemca zobowiązany jest uzupełnić kaucję do umówionej wysokości, w terminie pięciu dni od dnia zawiadomienia go o dokonaniu potrącenia. Zawiadomienie Wynajmującego o dokonaniu potrącenia uznaje się za skutecznie złożone i doręczone w dniu jego przesłania Najemcy na adres e-mail wskazany w komparycji umowy najmu pojazdu.
10. Zwrot kaucji w kwocie nominalnej (bez odsetek) z uwzględnieniem dokonanych potrąceń nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zwrotu przedmiotu najmu Wynajmującemu po wygaśnięciu stosunku najmu wynikającego z zawartej umowy najmu pojazdu, jednak nie wcześniej niż w terminie 3 dni od dnia podpisania zarówno przez Najemcę, jak i Wynajmującego Protokołu zdawczo-odbiorczego wynajętego pojazdu bez uwag.
11. Za wykonywanie czynności oraz usług dodatkowych Wynajmujący pobiera od Najemcy opłaty według stawek określonych również w „Tabeli Opłat” obowiązującej w Seaproject Sp. z o.o., przy czym ich zapłata nie pozbawia Wynajmującego prawa do żądania od Najemcy naprawienia szkody powstałej na skutek opisanej w „Tabeli Opłat” czynności lub usługi, przewyższającej wysokość określonej tam opłaty. Informację o obowiązującej „Tabeli Opłat” Najemca uzyskuje przy zawieraniu umowy najmu pojazdu.
12. W przypadkach długoterminowego okresu najmu oraz najmu średnioterminowego powyżej 3 miesięcy, zabezpieczeniem należytego wykonania umowy najmu pojazdu przez Najemcę, w tym terminowej zapłaty czynszu najmu pojazdu lub zapłaty kwoty stanowiącej równowartość jego wartości rynkowej określonej w umowie i niezmiennej w całym okresie jej obowiązywania, w szczególności w przypadku odmowy jego wydania przez Najemcę Wynajmującemu w związku z rozwiązaniem, wypowiedzeniem lub odstąpieniem od zawartej umowy najmu pojazdu, stanowić może weksel własny in blanco wystawiony przez Najemcę, tj. bez oznaczenia sumy wekslowej oraz daty wystawienia weksla, terminu płatności i miejsca wystawienia weksla oraz miejsca płatności weksla, jako zabezpieczenie wszelkich wierzytelności, jakie mogą przysługiwać Wynajmującemu (dalej również jako: Remitentowi) wobec Najemcy (dalej również jako: Wystawcy) na podstawie umowy najmu pojazdu. Weksel może być zrealizowany przez Remitenta (Wynajmującego) w następujących przypadkach:
- opóźnienia z zapłatą czynszu za wynajem pojazdu, jeżeli opóźnienie wynosi co najmniej 30 dni
- przywłaszczenie sobie przedmiotu najmu przez Najemcę
-zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu najmu, w przypadkach, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania
- uszkodzenia przedmiotu najmu w wyniku niedbalstwa Najemcy i niezastosowania się do zasad określonych w § 7
Suma wekslowa nie może przekroczyć wartości rynkowej pojazdu określonej w umowie.
13. Wystawca, w przypadku niewykonania przez niego zawartej umowy najmu pojazdu, nieodwołalnie upoważnia Remitenta do uzupełnienia weksla kwotą odpowiadającą wszelkim wierzytelnościom Remitenta wobec Wystawcy, które mogą mu przysługiwać wobec Wystawcy na podstawie umowy najmu pojazdu. Wskazana kwota może zostać powiększona o kwotę ewentualnych odsetek należnych z tytułu opóźnienia w zapłacie, kar umownych oraz innych należności przewidzianych w umowie najmu pojazdu.
14. Jako miejsce wystawienia weksla Remitent wpisze adres swojej siedziby bądź inny uznany za stosowny przez Remitenta.
15. Jako dzień wystawienia weksla Remitent wpisze dzień uzupełnienia weksla bądź też jakąkolwiek inną datą uznaną za stosowną przez Remitenta.
16. Jako dzień płatności weksla Remitent wpisze datę według swojego uznania.
17. Jako miejsce płatności weksla Remitent wpisze miejsce swojej siedziby aktualnej w dniu płatności weksla bądź inne miejsce uznane za stosowne przez Remitenta.
18. W miejsce osoby, na rzecz której ma nastąpić zapłata, Remitent wpisze siebie.
19. Remitent wezwie Wystawcę listem poleconym na adres wskazany w komparycji umowy najmu pojazdu, do wykupienia weksla w terminie 5 dni od dnia odebrania wezwania przez Wystawcę, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
20. Wystawca weksla zobowiązany jest każdorazowo do powiadamiania Remitenta o zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania. W razie naruszenia powyższego zobowiązania zwrot przesyłki zawierającej zawiadomienie o wypełnieniu weksla z adnotacją nie podjęto w terminie lub adresat wyprowadził się ma skutki doręczenia.
21. Remitent uprawniony jest do dokonania cesji wierzytelności zabezpieczonych wekslem in blanco wraz z wekslem in blanco i prawem jego uzupełnienia, jak też do dokonania przelewu samego weksla in blanco wraz z prawem jego uzupełnienia tylko na rzecz leasingodawcy wynajmowanego pojazdu. Nabywca uprawniony będzie w szczególności do uzupełnienia weksla in blanco poprzez umieszczenie w treści weksla swoich danych jako danych Remitenta.
22. Weksel zostanie zwrócony Wystawcy w terminie 30 dni od daty całkowitego wykonania umowy najmu pojazdu oraz jej całkowitego i zgodnego rozliczenia.
23. Dokumenty stwierdzające ustanowienie przez Najemcę zabezpieczeń przyjętych i zaakceptowanych przez Wynajmującego, stanowią integralną część zawartej umowy najmu pojazdu.
24. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących zmniejszeniem wartości lub utratą przyjętego przez Wynajmującego zabezpieczenia, Najemca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć Wynajmującemu nowe, równoważne zabezpieczenie, zaakceptowane przez Wynajmującego pod rygorem rozwiązania zawartej umowy najmu pojazdu w trybie natychmiastowym.
§ 5 (Okres najmu)
1. Okresy najmu dzieli się na:
- krótkoterminowy – do 30 dni,
- średnioterminowy – 31 dni do 24 miesięcy,
- długoterminowy – powyżej 24 miesięcy.
2. Umowa najmu pojazdu jest zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany, obejmujący zarówno dzień, jak i godzinę („Okres najmu”). Po upływie okresu najmu Najemca zwróci samochód Wynajmującemu, do wskazanego przez Wynajmującego miejsca oraz w określonym przez niego terminie i w godzinach urzędowania Wynajmującego (między godziną 8:00 a 16:00) wraz z rzeczami wymienionymi w § 2 ust. 1 powyżej oraz w takim samym stanie i z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał, w przeciwnym razie zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującemu dwukrotnej wartości brakującego paliwa.
3. W przypadku, gdy Najemca zwróci pojazd do miejsca innego niż wskazane przez Wynajmującego lub po godzinach urzędowania Wynajmującego wskazanych w ust. 2 powyżej, będzie zobowiązany do zwrotu Wynajmującemu kosztów odbioru pojazdu, w szczególności kosztów dojazdu w takie miejsce, zwiezienia pojazdu na lawecie oraz do zapłaty Wynajmującemu jednorazowej opłaty administracyjnej w wysokości 500 zł brutto (w przypadku miejsca innego niż wskazane przez Wynajmującego).
4. Warunkiem wygaśnięcia stosunku najmu wynikającego z zawartej umowy najmu pojazdu jest podpisanie zarówno przez Najemcę, jak i Wynajmującego Protokołu zdawczo-odbiorczego wynajętego pojazdu bez uwag, w przeciwnym razie Wynajmujący pozostaje uprawiony do naliczania Najemcy opłat, jak w przypadku opóźnienia w zwrocie samochodu, zgodnie z ust. 5 poniżej.
5. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 2 godzin ponad wynikający z umowy okres najmu nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu. Przy opóźnieniu powyżej 2 godzin, do czynszu doliczana jest kolejna doba wynajmu. Brak zgłoszenia opóźnienia zdania pojazdu lub zamiaru przedłużenia najmu samochodu na zasadach określonych poniżej będzie podstawą dla Wynajmującego, oprócz doliczenia kwoty czynszu za dodatkowy okres najmu, do:
a) obciążenia Najemcy karą umowną w wysokości 500 zł brutto;
b) obciążenia Najemcy wszelkimi stratami i ujemnymi skutkami, jakie wynikną dla Wynajmującego z tytułu takiego naruszenia, w szczególności związanych z transportem pojazdu z miejsca odbioru pojazdu do siedziby Wynajmującego;
c) naliczenia odpłatności w wysokości dwukrotności stawki dziennej brutto za każdą kolejną rozpoczętą dobę najmu w okresie samowolnego jego przedłużenia.
6. Zamiar przedłużenia lub skrócenia krótkoterminowego najmu samochodu musi być zgłoszony Wynajmującemu co najmniej na 24 godziny przed upływem wskazanego w umowie okresu najmu. Jeżeli przedłużenie lub skrócenie umowy najmu pojazdu przekracza 24 godziny musi być dokonane w formie pisemnej, przy czym Wynajmujący dopuszcza otrzymanie takiej informacji smsem lub mailem. Aby takie zgłoszenie było ważne, sms lub mail muszą zostać wysłane z nr. telefonu lub adresu mail podanego w umowie. Okres wypowiedzenia umów średnio i długoterminowych wynosi 30 dni. Z przyczyn uniemożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej, Najemca ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku umów długoterminowych wypowiedzenie umowy może nastąpić najwcześniej po 6 miesiącach wynajmu.
7. Przy skróceniu lub wypowiedzeniu umowy najmu czynsz jest określony zgodnie z faktycznym okresem najmu.
8. Przy zwrocie auta po okresie wynajmu, Wynajmujący potwierdza Najemcy dokonanie zwrotu auta poprzez wpisanie miejsca, daty zwrotu oraz złożenie podpisu w odpowiednich rubrykach na pierwszej stronie umowy.
§ 6
1. Wynajmujący ma prawo, z przyczyn od niego niezależnych, rozwiązać zawartą z Najemcą umowę najmu pojazdu z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. Najemca zobowiązany jest wtedy niezwłocznie, nie później niż w dniu rozwiązania umowy najmu pojazdu, do zwrotu wynajmowanego samochód na zasadach określonych w § 5 ust. 2 – 5, 7 i 8 powyżej oraz rozliczyć się z Wynajmującym. W innych przypadkach obowiązuje 30 dniowy okres wypowiedzenia.
2. Oświadczenie Wynajmującego o rozwiązaniu umowy najmu pojazdu za wypowiedzeniem uznaje się za skutecznie złożone i doręczone w dniu następującym po dniu jego przesłania Najemcy na adres e-mail wskazany w komparycji umowy najmu pojazdu.
3. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu lub naruszenia jakiegokolwiek postanowienia umowy najmu pojazdu Wynajmujący może, bez dodatkowego wezwania Najemny i bez wyznaczania dodatkowego terminu do należytego wykonania umowy, wypowiedzieć umowę najmu pojazdu ze skutkiem natychmiastowym. Najemca zobowiązany jest wtedy niezwłocznie zwrócić wynajmowany samochód na zasadach określonych w § 5 ust. 2 – 5, 7 i 8 powyżej oraz rozliczyć się z Wynajmującym w terminie do jednego dnia od dnia doręczenia Najemcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z ust. 4 poniżej.
4. Oświadczenie Wynajmującego o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym uznaje się za skutecznie złożone i doręczone w dniu następującym po dniu jego przesłania Najemcy na adres e-mail wskazany w komparycji umowy najmu pojazdu.
5. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i niezwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia okresu najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu i zgłoszone zostaje Policji.
6. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu pojazdu objętego zawartą z Najemcą umową najmu pojazdu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy w szczególności następującymi kosztami:
a) związanymi z brakami w wyposażeniu samochodu lub
b) związanymi ze szkodami spowodowanymi niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniami korzystającego z samochodu.
7. W sytuacji odmowy wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania w związku ze szkodą objętego umową najmu pojazdu oraz z przyczyn obciążających Najemcę, w szczególności na skutek zgubienia czy utraty dokumentów lub kluczyków do pojazdu przez korzystającego z pojazdu w okresie obowiązywania umowy najmu, Najemca zobowiązany jest do naprawienia Wynajmującym szkody w pełnej wysokości.
§ 7
1. W czasie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest do:
a) posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (prawo jazdy), egzemplarz umowy najmu, dowód rejestracyjny lub jego kopię, polisę OC.
b) zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, zabezpieczanie poza pojazdem kluczyków i dowodu rejestracyjnego, zabezpieczanie poza pojazdem zdejmowanego panelu radia, jeżeli pojazd jest wyposażony w taki panel),
Strona 3 z 4
c) dokonania we własnym zakresie konserwacji przedmiotu najmu oraz napraw bieżących, w szczególności wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, płynu chłodzącego i innych płynów eksploatacyjnych, sprawdzenie stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),
d) stosowania w samochodach wyłącznie rodzaju paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,
e) utrzymywania samochodu w należytej czystości.
W przypadku naruszenia wyżej wskazanych postanowień Najemca ma obowiązek usunięcia na swój koszt szkody powstałej na skutek powołanego wyżej naruszenia.
2. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania pojazdu (np. zatarcie silnika- brak oleju, przegrzanie silnika- brak płynu chłodniczego, itp.) i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.
3. W przypadku zagubienia dokumentów, kluczyków lub elementów wyposażenia dodatkowego (np. kompresor) Najemca zostanie obciążony kosztem ich ponownego wyrobienia bądź pozyskania powiększonym o kwotę odszkodowania w ryczałtowej wysokości 500 zł netto.
4. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów niż zalecane przez producenta lub nie udostępnienia go w ogóle, Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy (np. utrata gwarancji na samochód).
Strony mogą uzgodnić, iż to Najemca będzie wykonywał okresowe przeglądy pojazdu, za które Wynajmujący zwróci mu pieniądze. Miejsce i koszt takiego przeglądu musi być każdorazowo uzgodniony między stronami w formie pisemnej.
5. Najemca nie jest upoważniony, bez zgodny Wynajmującego, do zlecania napraw, przeróbek, przeglądów wynajmowanego samochodu. W razie awarii samochodu w okresie najmu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Bez zgody Wynajmującego zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu usunięcia awarii. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
6. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy, na którą Wynajmujący udzielił zgody i braku winy Najemcy w przyczynach awarii, zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.
7. Koszty za szkody wynikające z niewłaściwej eksploatacji pojazdu ponosi Najemca.
8. W przypadku włamania, kradzieży, uszkodzenia samochodu w wyniku kolizji, wypadku drogowego lub jakiejkolwiek innej ingerencji w samochód mającej w szczególności wpływ na jego wartość Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji, zabezpieczenia pojazdu, uzyskania poświadczenia wynikłych strat, oświadczenia i danych osoby odpowiedzialnej za kolizję o jej winie i numerze polisy OC jej pojazdu wraz z opisem miejsca i przebiegu zdarzenia, jeśli miało to miejsce, a także do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu nie później niż do 12 godzin od zdarzenia oraz postępowania według otrzymanych od Wynajmującego instrukcji. W przypadku utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Wynajmującego oraz przedsięwziąć wszelkie konieczne środki celem zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą.
9. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz kary pieniężne nałożone na Najemcę podczas użytkowania przez niego pojazdu.
10. Z tytułu jakiegokolwiek zaangażowania Wynajmującego powstałego, w szczególności z konieczności prowadzenia jakiejkolwiek korespondencji w związku z zachowaniem (działaniem lub zaniechaniem) Najemcy, w szczególności ujawnienia stosowym organom ścigania danych Najemcy, w związku z naruszeniem przez niego przepisów o ruchu drogowym, wyrządzonej przez niego szkody, w tym szkody wyrządzonej na wynajętym pojeździe przez osobę trzecią oraz w każdej innej sytuacji Wynajmujący obciąży Najemcę jednorazową opłatą administracyjną w wysokości 50 zł brutto.
§ 8
1. Wynajmujący w wypadku awarii samochodu jest zobowiązany zapewnić Najemcy samochód zastępczy, o ile będzie dysponował pojazdem, w miarę możliwości tej samej klasy w ciągu 48 godzin, wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pod warunkiem, iż awaria nie została spowodowana przez Najemcę. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. Samochód zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi samochodu wynajętego.
2. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zapewnienia Najemcy samochodu zastępczego, w okolicznościach wskazanych w ust. 1 powyżej, gdy:
a) unieruchomienie samochodu jest spowodowane utratą dowodu rejestracyjnego, utratą potwierdzenia ubezpieczenia OC, kluczyków do samochodu lub tablic rejestracyjnych;
b) unieruchomienie samochodu nastąpiło poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 9
1. Samochód posiada ubezpieczenie OC, Assistance. Za dodatkową opłatą, na wyraźną prośbę Najemcy, Wynajmujący może dodatkowo ubezpieczyć samochód, w tym w zakresie ubezpieczenia CDW, SCDW lub LDW. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazany jest w ogólnych warunkach umowy ubezpieczenia, w szczególności ubezpieczyciel nie odpowiada za szkodę będącą wynikiem kolizji lub kradzieży pojazdu jeżeli postępowanie Najemcy, lub innej osoby kierującej samochodem było sprzeczne z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia pojazdu lub w okolicznościach niżej wskazanych lit. a- j, w takiej sytuacji za powstałą szkodę w całości i bez ograniczeń odpowiada Najemca oraz jest zobowiązany do jej naprawy w pełnej wysokości, niezależnie od tego, czy była ona efektem jego zachowania (działania lub zaniechania), czy innej osoby, której w okresie obowiązywania umowy najmu pojazdu przekazał samochód do używania.
Zakresem ubezpieczenia nie są (mogą nie być) objęte w szczególności:
a) przypadki umyślnego uszkodzenia pojazdu,
b) szkody spowodowane podczas prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, pod wpływem środka odurzającego,
c) szkody spowodowane podczas prowadzenia pojazdu bez ważnego prawa jazdy,
d) uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 20 km/h albo też w razie dopuszczenia się innego naruszenia przepisów ruchu drogowego,
e) w przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia,
f) szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego,
g) szkód powstałych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
h) kradzieży samochodu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub dowód rejestracyjny skradzionego samochodu,
i) włamania, w wyniku którego skradziono radio wraz z panelem,
j) nie przestrzegania przez Najemcę warunków niniejszej umowy lub innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych i z polis.
2. W przypadku zaistnienia zdarzenia, w szczególności objętego zakresem ubezpieczenia Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Wynajmującego i postępować zgodnie z jego wskazówkami, w szczególności zgłosić szkodę ubezpieczycielowi i przekazać ubezpieczycielowi żądane przez ubezpieczyciela dokumenty oraz informacje.
3. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
4. W przypadku powstania szkód komunikacyjnych objętych zakresem posiadanego przez samochód ubezpieczenia (np. polisy OC lub AC) wykupionego przez Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do naprawienia szkody Wynajmującego powstałej w wyniku utraty przez niego posiadanych zniżek na ubezpieczenie oraz poniesionych przez niego kosztów w tym zakresie.
5. W przypadku powstania szkody komunikacyjnej objętej zakresem polisy Najemca zobowiązany jest do wniesienia udziału własnego w wysokości:
- dla szkody całkowitej oraz kradzieży samochodu udział własny wynosi 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100) netto,
- dla wszystkich szkód częściowych udział własny wynosi 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) netto.
6. Samochód objęty umową najmu może być ubezpieczony przez Wynajmującego od odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym w przeciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiej potrzeby przez Najemcę
7. Z tytułu jakiegokolwiek zaangażowania Wynajmującego powstałego, w szczególności z konieczności prowadzenia jakiejkolwiek korespondencji w związku zaistnieniem zdarzeń jak opisane w niniejszym paragrafie, w tym kolizji drogowych, wypadków, Wynajmujący obciąży Najemcę również jednorazową opłatą administracyjną w wysokości 50 zł brutto.
§ 10
Tabela opłat:
1. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie - 500 PLN
2. Brak dokumentów technicznych (Książka Gwarancyjna lub Serwisowa, Instrukcja Obsługi) – 1 000 PLN
3. Uzupełnienie brakującego paliwa - koszt paliwa +100%
4. Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek, czy zmian bez zgody Wynajmującego – 2 000 PLN
5. Brak części wyposażenia samochodu niewymienionych w cenniku opłata w/g cennika producenta + 100%
6. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy – 10 000 PLN
7. Palenie tytoniu w samochodzie – 1 000 PLN
8. Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu – 1 000 PLN
9. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem – 1 000 PLN
10. Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem – 1 000 PLN
11. Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP – 5 000 PLN
12. Zwłoka w zwrocie samochodu - dwukrotność stawki dobowej czynszu najmu za każdą dobę zwłoki
13. Zgłoszenie Policji przywłaszczenia samochodu – 10 000 PLN
14. Udostępnienie danych użytkownika (kierującego) organom ścigania (Policja, Straż Miejska) – 75 PLN
15. Wystawienie pisemnego wezwania do zapłaty, monitu, upomnienia – 99 PLN
16. Wystawienie ponownego wezwania do zapłaty, monitu, upomnienia – 499 PLN
17. Koszt naprawy blacharsko-lakierniczej, mechanicznej (w tym koszty prania tapicerki) oraz części zamiennych i wyposażenia - koszt usługi i/lub części +50%
18. Opłata w związku ze zdarzeniem – wysokość udziału własnego określona w umowie
19. Mycie i czyszczenie samochodu – od 20 do 500 PLN w zależności od stopnia zabrudzenia ustalonego przez Wynajmującego
Ceny wyrażone w wartościach netto – należy do nich doliczyć podatek VAT23 %.
Wszelkie należności wynikłe z umowy najmu pojazdu, o ile nie uzgodniono inaczej, będą regulowane poprzez dokonywanie wpłaty na rachunek bankowy Wynajmującego o numerze:
39 1050 1764 1000 0090 8011 8137.
§ 11
(informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych)
W związku z wejściem w życie przepisów unijnych dotyczących ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej "RODO"), w tym w szczególności art. 13 RODO, który przewiduje obowiązek informacyjny w stosunku do osób, których dane osobowe dotyczą, Wynajmujący informuje Najemcę:
1. Wynajmujący oświadcza, iż SEAPROJECT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 11B/7, 84-240 jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych Najemcy lub osób reprezentujących Najemcę.
2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected]
3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją zawartej umowy najmu pojazdu.
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z zawartej umowy najmu pojazdu lub czynności kontrolnych prowadzonych przez uprawnione do tego podmioty.
5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa najmu pojazdu zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych przez Najemcę, było wymagane do zawarcia umowy najmu pojazdu. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować rozwiązaniem zawartej umowy najmu pojazdu.
10. W oparciu o dane osobowe, o których mowa w ust. 1, Wynajmujący nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
11. Najemca jest obowiązany poinformować osoby wskazane w ust. 1 o treści niniejszego paragrafu.
§ 12
Zmiany zawartej umowy najmu pojazdu będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszych Ogólnych Warunków Wynajmu Samochodu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy najmu pojazdu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. W razie gdyby którekolwiek z postanowień zawartej umowy najmu pojazdu lub niniejszych Ogólnych Warunków Wynajmu Samochodu zostało uznane za nieważne, umowa ta lub niniejsze ogólne warunki obowiązują w pozostałym zakresie (klauzula salwatoryjna).
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle zawartej umowy najmu pojazdu jest Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku.
5. Prawem właściwym dla umowy najmu pojazdu jest prawo polskie.