Regulamin

 

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki umów najmu samochodów zawieranych przez SEAPROJECT SP. Z O.O., w ramach wypożyczalni samochodów w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.

Integralną częścią Regulaminu jest Cennik.

Regulamin stanowi część umowy najmu pojazdu, najempca podpisując umowę oświadcza, że akceptuje regulamin.

Strony:
a. Klient (Najemca): konsument oraz przedsiębiorca
b. Wynajmujący: SEAPROJECT SP. Z O.O.

Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która ukończyła 19 lat, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport) oraz od co najmniej roku posiada ważne na prawo jazdy. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i osobę wpisaną w umowie najmu wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.

Samochód może być kierowany przez spełniającą wymogi określone w odpowiednio pkt. 5 Regulaminu osobę wymienioną w umowie najmu lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie nie wymienionej w umowie najmu.

W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Najemca jest odpowiedzialny za szkodę, jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o w/w odwołaniu upoważnienia.

Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu lub / i umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez niego lub Wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego, a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.

Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty wystawienia  umowy najmu lub od daty podjęcia pojazdu, wskazanej w umowie najmu pojazdu, w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą chyba, że strony postanowią inaczej.

W wypadku, jeśli Wynajmujący po podpisaniu umowy najmu poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania pojazdu, z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie postanowią o terminie przekazania pojazdu.

W przewidzianych Regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący i Najemca ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.

O ile nie ustalono inaczej, wszelkie należności za najem pojazdu Najemca zobowiązany jest regulować w siedzibie firmy SEA PROJECT SP. Z O.O.

Obowiązki Najemcy
Zasady użytkowania pojazdu

Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków wymienionych w niniejszym rozdziale.

 1. W czasie użytkowania Najemca lub osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:
  a. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne  prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane),
  b. Zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków),
  c. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),
  d. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu i nie używania paliw z BIO komponentami.
  e. Utrzymywania samochodu w należytej czystości. – w tym w szczególności wynikające z transportu środków brudzących i o intensywnym zapachu
  Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granicę RP jest dopuszczalne, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego w formie pisemnej zgody udzielonej na wniosek Najemcy.
 2. W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych w pkt. 14 Regulaminu Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o naruszeniu pkt. 14 , a w razie zajścia konieczności napraw bądź holowania samochodu poza granicami Najemcę będą obciążać ponadto wszelkie powstałe z tego tytułu koszty.
 3. W szczególności zabrania się:
  a. holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem bez zgody Wynajmującego
  b. przekraczania dopuszczalnej ładowności,
  c. palenia tytoniu w samochodzie,
  d. dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego.
  e. przewożenia wewnątrz samochodu jakichkolwiek zwierząt bez zgody Wynajmującego.

  W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca może nałożyć na Najemcę karę umowną. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w ppkt d) niniejszego punktu Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.
 4. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania w godzinach pracy Najemcy, sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.

Opłaty

 1. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 120 minut ponad wynikający z umowy czasu nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.
 2. Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.
 3. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.
 4. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu, co najmniej za jeden okres płatności, Wynajmujący może, bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

Zwrot lub wymiana pojazdu

 1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca w określonym przez nich terminie. W przypadku zwrotu pojazdu poza siedzibą firmy, w której nastąpiło wydanie pojazdu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej zgodnie z cennikiem, chyba że ustalono inaczej.
 2. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony, co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Przedłużenie okresu najmu o 24 godziny wymaga uzgodnienia drogą telefoniczną lub faksem, może być też dokonane w każdym oddziale Wynajmującego. Przedłużenie najmu na okres dłuższy niż 24 godziny musi być dokonane w siedzibie firmy SEA PROJECT SP. Z O.O..
 3. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest  jako przywłaszczenie samochodu (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji.
 4. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej listem poleconym albo faksem lub mailem.
 5. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju wynajmowanego pojazdu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego w terminie nie dłuższym niż 12 godzin. Jeżeli samochód zostanie zwrócony w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu samochodu do w/w ustalonego między stronami miejsca.
 6. W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku za każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.
 7. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę wg stawki obowiązującej w dniu zwrotu samochodu.
 8. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
  a. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz,
  b. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii),
  c. szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych przez Najemcę ubezpieczycielowi z chwilą ich zaistnienia lub szkód nie objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela,
  d. szkód rzeczywistych w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska – mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę,
  e. likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki
  f. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.
 9. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.
 10. W przypadku zagubienia przez Najemcę: jednego z wymienionych elementów: dowodu, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub elementów wskazanych w UMOWIE NAJMU POJAZDU Najemca zostanie obciążony za poniesione koszty w trakcie wyrabiania nowych dokumentów lub tablic rejestracyjnych lub kluczyków.

Serwis, przeglądy i naprawy

 1. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego (technicznego).
 2. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego samochodu w okresie użytkowania pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego tj. firmę SEA PROJECT SP. Z O.O.  oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
 3. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu – procedura postępowania

 1. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu, poprzez skontaktowanie się z biurem firmy SEA PROJECT SP. Z O.O. pod numer widniejący na UMOWIE NAJMU POJAZDU oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym przede wszystkim zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej, a także do natychmiastowego wezwania Policji.
 2. W Wypadku nie powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w pkt 34, Najemca zostanie obciążony całkowitymi kosztami naprawy samochodu oraz innymi kosztami związanymi z naprawą, które poniesie Wynajmujący.

  Obowiązki Wynajmującego

 

 1. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków.
 2. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, zapewni Najemcy samochód zastępczy o ile będzie dysponował pojazdem, który może być przekazany Najemcy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy (osoby kierującej pojazdem) o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny.
  Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. Udostępnienie samochodu zastępczego, nie nastąpi w razie:
  a. Wystąpienia choć jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od samochodu , tablic(y) rejestracyjnej
  b. unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium RP.

  Ubezpieczenie pojazdów

 

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o ,,opłacie w związku ze zdarzeniem” należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego. Niezależnie od w/w opłaty Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 2. Samochód posiada aktualne ubezpieczenie (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem):
  a. umyślnego uszkodzenia pojazdu,
  b. uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,
  c. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego – franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),
  d. przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
  e. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu,
  f. szkody całkowitej, rozliczanej oraz kradzieży samochodu z wyłączeniem pkt 39 ppkt h. oraz ppkt i. Regulaminu (Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w związku ze zdarzeniem zgodnie z załączonym cennikiem),
  g. wszystkich szkód częściowych (Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w związku ze zdarzeniem),
  h. kradzieży samochodu, w przypadku gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków lub/i dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu – całkowity koszt ponosi Najemca,
  i. kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca,
  j. włamania, w wyniku, którego skradziono radio – całkowity koszt ponosi Najemca,
  k. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.
  W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów – pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
 3. Samochody mogą być ubezpieczone od Odpowiedzialności Cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielona Karta). Ubezpieczenie to może być wydane po zgłoszeniu faktu wyjazdu za granicę Wynajmującemu przez Najemcę minimum na 24 godziny przed rozpoczęciem wynajmu..
 4. Samochody posiadają zabezpieczenia antykradzieżowe.

 

 

 

Ogólne warunki najmu auta:

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Wynajmu Samochodu określają warunki oddania do używania Najemcy samochodu przez Wynajmującego.
 2. Najemca gwarantuje, że:Czas trwania umowy : Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany. Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd w dniu i o godzinie określonymi w umowie. W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie, najemca zobowiązuje się zapłacić ustalone w umowie wynagrodzenie za każdą rozpoczętą dobę wynajmu poza terminem określonym w umowie oraz karę umowną w wysokości podwójnej stawki dziennej brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
  • podane przez niego dane są zgodne z prawdą
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem, a w szczególności, iż nie jest pozbawiony mocą orzeczenia kompetentnego organu prawa kierowania pojazdem mechanicznym,
  • nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go uprawnienia do kierowania pojazdem.
 3. Zapłata: W dniu podpisania umowy najmu Najemca jest zobowiązany zapłacić Wynajmującemu kaucję za wynajmowany pojazd. Za wynajem Najemca uiszcza opłatę z góry. W szczególnych przypadkach strony mogą ustalić inne zasady i terminy płatności. W przypadku długoterminowych umów płatność za każdy rozpoczęty miesiąc następuje z góry do 10 – go dnia rozpoczętego miesiąca, brak wpłaty rozwiązuje natychmiast umowę. Wynagrodzenie obejmuje należny podatek VAT. W dniu zwrotu pojazdu Najemca jest zobowiązany zapłacić ewentualne należności, wynikające z postanowień niniejszej umowy. Numer rachunku bieżącego SEAPROJECT sp. z o.o.: 39 1050 1764 1000 0090 8011 8137
 4. Odbiór samochodu : Najemca otrzymuje pojazd opisany w umowie najmu sprawny technicznie i z pełnym bakiem paliwa. W przypadku gdy najemca odda pojazd ze stanem paliwa innym, zobowiązuje się do zapłaty dwukrotnej wartości brakującego paliwa.
 5. Obowiązki Najemcy. Najemca zobowiązuje się:Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz kary pieniężne nałożone na Najemcę podczas użytkowania przez niego pojazdu.
  • do używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i utrzymania samochodu w czystości,
  • kierować pojazdem osobiście, nie przekazywać pojazdu w podnajem lub bezpłatne użytkowanie osobom trzecim,
  • nie dokonywać w pojeździe żadnych zmian,
  • nie wykonywać samodzielnie żadnych napraw, a w przypadku awarii powiadomić niezwłocznie Wynajmującego,
  • niewykorzystywania pojazdu w jakichkolwiek zawodach sportowych, rajdach, ani w żadnych kampaniach wyborczych,
  • niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o każdym zdarzeniu drogowym (kolizja, wypadek, kradzież), oraz zawiadomić na miejscu wypadku Policję w celu sporządzenia stosownego protokołu odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia,
  • do wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu tj. sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, sprawdzania działania świateł itp. Koszty naprawy poniesione z tytułu zaniedbania codziennej obsługi pojazdu pokrywa Najemca(zatarcie silnika – brak oleju , przegrzanie silnika – brak płynu chłodniczego itp.)
  • Zabrania się holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem oraz przekraczania dopuszczalnej ładowności.
 6. Odpowiedzialność Najemcy. Zabrania się pozostawienia pojazdu bez należytego zabezpieczenia, a w szczególności nie zostawiać w pojeździe dokumentów oraz kluczyka. W przypadku kradzieży pojazdu wraz z dokumentami i/lub kluczykami Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałą szkodę. W przypadku, gdy pojazd zostanie zwrócony bez kluczyka lub dowodu rejestracyjnego wynajmującemu przysługuje prawo obciążenia Najemcy kwotą 600 zł + VAT za zgubienie kluczyka i 600 zł + VAT za zgubienie dowodu rejestracyjnego.
 7. Ubezpieczenie pojazdu. Wszystkie samochody mają obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz rozszerzony pakiet assistance na Polskę i Europę. Ustala się odpowiedzialność Najemcy tzw. udział własny w szkodzie całkowitej na 5000 zł, a w przypadku wystąpienia szkody częściowej do 2500 zł. (opłata za przestój pojazdu, czas naprawy, formalności).

  W niektórych przypadkach Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku:
  • umyślnego uszkodzenia pojazdu,
  • uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych lub bez ważnego prawa jazdy,
  • uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/h albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego,
  • w przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
  • szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego,
  • kradzieży samochodu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub dowód rejestracyjny skradzionego samochodu – całkowity koszt ponosi Najemca,
  • włamania, w wyniku którego skradziono radio wraz z panelem – całkowity koszt ponosi Najemca,
  • innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych i z polis.
 8. Wynajmującyzobowiązuje się:W Kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie ma Kodeks Cywilny
  • przekazać Najemcy pojazd sprawny technicznie z prawidłowym poziomem płynów eksploatacyjnych,
  • w razie unieruchomienia pojazdu zapewnić w ciągu 48h od unieruchomienia pojazd zastępczy o podobnych parametrach. Pojazd zastępczy nie przysługuje jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło w skutek zdarzeń z winy Najemcy - opisanych w pkt. 9,
  • w wyniku unieruchomienia pojazdu lub kolizji, do udziału w organizowaniu pomocy z tytułu assistance, które jest standardowym elementem ubezpieczenia każdego pojazdu.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu – Cennik

 1. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie - 500 PLN
 2. Brak dokumentów technicznych (Książka Gwarancyjna, Instrukcja Obsługi) - 1000 PLN
 3. Uzupełnienie brakującego paliwa - koszt paliwa + 50 PLN
 4. Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego - 2000 PLN kara umowna
 5. Brak części wyposażenia samochodu niewymienionych w cenniku opłata w/g cennika producenta + 50%
 6. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy – 10 000 PLN
 7. Palenie tytoniu w samochodzie - 1000 PLN kara umowna
 8. Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu - 1000 PLN kara umowna
 9. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem - 1000 PLN kara umowna
 10. Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem - 1000 PLN kara umowna
 11. Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP: 5000 PLN – kara umowna
 12. Zwłoka w zwrocie samochodu - trzykrotność stawki dobowej czynszu najmu za każdą dobę zwłoki - kara umowna
 13. Zgłoszenie Policji przywłaszczenia samochodu – 10 000 PLN - kara umowna
 14. Koszt naprawy blacharsko-lakierniczej, mechanicznej (w tym koszty prania tapicerki) oraz części zamiennych i wyposażenia - koszt usługi i/lub części +50%
 15. Opłata w związku ze zdarzeniem – wysokość udziału własnego określona w umowie
 16. Mycie i czyszczenie samochodu – 100-200 PLN
 17. Udostępnienie danych użytkownika (kierującego) organom ścigania (Policja, Straż Miejska) – 75 PLN

Ceny wyrażone w wartościach netto – należy do nich doliczyć podatek VAT23%

22